Portál ŠÚ SR - MMF

Zástava ŠÚ SR
Ekonomické a finančné údaje 
za Slovenskú republiku
Posledná aktualizácia
23. 04. 2018
Aktualizované denne

Údaje zverejnené na tejto stránke v Euro sú prepočítané konverzným kurzom, 1 euro = 30,1260 Sk

 

Údaje uvedené na tejto stránke sú zhodné s údajmi zobrazenými na Elektronickom bulletine Medzinárodného menového fondu (DSBB). Úplnejšie informácie o DSBB a štatistickej norme, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala získate, ak kliknete na DSBB Home Page.

[ reálny sektor | fiškálny sector | finančný sektor | zahraničný sektor | obyvateľstvo ] anglická verzia

Údaje nie sú sezónne očistené.

Údajové kategórie a zložky SDDS
Popis jednotky
Zverejnenie údajov
Ďalšie údaje
ostatné referenčné obdobie
údaje
údaje za predchádzajúce obdobie
REÁLNY SEKTOR
HDP v stálych cenách
HDP podľa zložiek
mil. Eur 
Q 4 2015
19 631,8 19 975,5

ŠÚ SR

Slovstat

HDP v bežných cenách
HDP podľa zložiek
mil. Eur
Q 4 2015
20 168,9 20 618,6

ŠÚ SR

Slovstat

index, 2010=100 predbežné údaje
február 2016
143,0 130,5

ŠÚ SR

Slovstat

Trh práce
 
 
     
osoby, v tisícoch, priemer za štvrťrok
Q 4 2015
2 452,4 2 434,8

ŠÚ SR

Slovstat

osoby, v tisícoch, priemer za štvrťrok
Q 4 2015
302,7 309,8

ŠÚ SR

Slovstat

priemerná mesačná mzda, Eur
Q 4 2015
956 861

ŠÚ SR

Slovstat

Cenové indexy
december 2000=100
marec 2016
162,4 162,4

ŠÚ SR

Slovstat

december 2010=100
február 2016
92,9 94,7

ŠÚ SR

Slovstat

 
Údajové kategórie a zložky SDDS 
Popis jednotky
Zverejnenie údajov
Ďalšie údaje
ostatné referenčné obdobie
údaje
údaje za predchádzajúce obdobie
FIŠKÁLNY SEKTOR
MF SR
* Príjmy: (akruálna báza) 
mil.Eur
2016
31 767,00

32 564,00

 
z toho: dane 
mil.Eur
2016
14 568,00

14 158,00

 
* Výdavky (akruálna báza) 
mil.Eur
2016
33 879,00

30 989,00

 
z toho: úroky 
mil.Eur
2016
1 565,00

1 448,00

 
* Hrubé operatívne saldo 
mil.Eur
2016
1 006,00

2 275,00

 
* Čisté operatívne saldo 
mil.Eur
2016
- 2 112,00

1 575,00

 
* Čisté obstaranie nefinančných aktív 
mil.Eur
2016
- 1 441,00

1 367,00

 
* Čisté pôžičky (+) / výpožičky (-) 
mil.Eur
2016
- 671,00

208,00

 
* Financovanie 
mil.Eur
2016
671,00

- 208,00

 
* Čisté obstaranie finančných aktív
mil.Eur
2016
- 107,00

- 861,00

 
   Domáce
mil.Eur
2016
342,00

- 731,00

 
   Zahraničné
mil.Eur
2016
- 449,00

- 130,00

 
* Čistý vznik pasív
mil.Eur
2016
1 246,00

1 409,00

 
   Domáce
mil.Eur
2016
2 720,00

2 990,00

 
   Zahraničné
mil.Eur
2016
- 1 474,00

- 1 581,00

 
* Štatistická diskrepancia
mil.Eur
2016
682,00

2 478,00

 

* Memorandová položka:
Celkové výdavky

mil.Eur
2016
32 438,00

29 622,00

 
MF SR
* Príjmy 
mil.Eur
marec 2018
0,00 0,00  
* Výdavky 
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
z toho: úroky 
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
*Čisté obstaranie nefinančných aktív
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
* Schodok/prebytok 
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
* Financovanie domáce 
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
z toho: bankami
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
  nebankové
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
* Financovanie zahraničné
mil.Eur
marec 2018
0,00
0,00
 
MF SR
* Celkový dlh ústrednej správy
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
* Domáci dlh
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
 
- bankový
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
 
- nebankový
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
* Zahraničný dlh 
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
* Dlh ústrednej správy so splatnosťou do1 roka
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
* Dlh ústrednej správy so splatnosťou nad 1 rok
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
* Dlh garantovaný ústrednou správou 
mil.Eur
Q 4 2017
0,00 0,00  
 
Údajové kategórie a zložky SDDS 
Popis jednotky
Zverejnenie údajov
Ďalšie údaje
ostatné referenčné obdobie
údaje
údaje za predchádzajúce obdobie
FINANČNÝ SEKTOR
Predbežné údaje Definitívne údaje
* Národný príspevok k M3 eurozóny
mil. Eur
február 2016
53 661 53 360  
* Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny         
mil. Eur
február 2016
17 610 18 452  
* Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 
mil. Eur
február 2016
44 708 44 627  
* Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 
mil. Eur
február 2016
11 629 10 990  
* Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 
mil. Eur
február 2016
5 734 5 288  
NBS
Rezervné peniaze centrálnej banky
mil.Eur
február 2016
12 520,7 11 898,1  
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru
mil.Eur
február 2016
-274,9 -500,9  
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru
mil.Eur
február 2016
13 472,6 13 093,0  
Hrubé zahraničné pasíva
mil.Eur
február 2016
2 067,5 1 940,4  
Hrubé zahraničné aktíva
mil.Eur
február 2016
2 930,4 2 873,0  

NBS

Ardal

Hlavné refinančné operácie
% za rok
10. september 2014
0,05 0,15  
Jednodňové sterilizačné operácie
% za rok
10. september 2014
-0,20 -0,10  
Jednodňové refinančné operácie
% za rok
10. september 2014
0,30 0,40  
Štátne pokladničné poukážky Výsledky aukcií
% za rok, aukcia americkým spôsobom, priemerná úroková sadzba
 
     
Štátne dlhopisy
Výsledky aukcií
% za rok,  aukcia americkým spôsobom, priemerná úroková sadzba
 
     
Priemerné úrokové miery z úverov v obchodných bánkách 
% za rok, priemerná úroková sadzba
február 2016
2,83 2,79  
Priemerné úrokové miery z vkladov v obchodných bankách 
% za rok, priemerná úroková sadzba
február 2016
0,49 0,50  
Indikátory finančnej stability (xls na stiahnutie cca 50kB)
SAX - Slovenský akciový index 
index, 14.september 1993=100
údaje sú uvádzané na stránke BCPB
denne denne BCPB
 
Údajové kategórie a zložky SDDS 
Popis jednotky
Zverejnenie údajov
Ďalšie údaje
ostatné referenčné obdobie
údaje
údaje za predchádzajúce obdobie
ZAHRANIČNÝ SEKTOR
NBS
Bežný účet
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-226,9 -785,5  
Vývoz tovarov
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
17 351,9 16 079,8  
Dovoz tovarov
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
17 197,2 15 923,5  
Vývoz služieb
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
1 884,7 1 960,7  
Dovoz služieb
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
1 972,3 1 894,6  
Primárne výnosy
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-54,4 -714,2  
Sekundárne výnosy
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-239,6 -293,6  
Kapitálový účet
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
1 412,7 825,1  
Finančný účet
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-1 249,1 300,5  
Priame investície
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-704,9 25,3  
**  Priame investície - aktíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-356,4 10,6  
**  Priame investície - pasíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
348,5 -14,7  
Portfóliové investície
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
1 276,0 712,3  
**  Portfóliové investície - aktíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
528,3 -376,3  
**  Portfóliové investície - pasíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-747,7 -1 088,6  
Finančné deriváty
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
114,9 6,6  
Ostatné investície
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-1 539,0 -1 084,4  
**  Ostatné investície - aktíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-993,3 -642,4  
**  Ostatné investície - pasíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
545,7 442,0  
Rezervné aktíva
mil. Eur, údaje za čistý štvrťrok, predbežné údaje
Q 4 2015
-396,1 640,7  
NBS
Devízové rezervy NBS celkom
Rozdelenie
mil. Eur,  definitívne údaje
31. marec 2018
3 533,8 3 500,9  
Devízové rezervy a cudzomenová likvidita
(úplná šablóna)
mil. Eur,  definitívne údaje
február 2016
2 751,2 2 636,0  

ŠÚ SR

Slovstat

* Vývoz (OP)
mil. Eur, predbežné údaje
február 2016
5 742,0 5 073,0  
* Dovoz (FCO)
mil. Eur, predbežné údaje
február 2016
5 282,4 4 730,3  
* Saldo 
mil. Eur, predbežné údaje
február 2016
459,6 342,7  
Predbežné údaje
Definitívne údaje
* Aktíva
mil. Eur
Q 4 2015
51 930,8 52 850,9  
** Priame investície 
mil. Eur
Q 4 2015
9 835,3 10 123,5  
** Portfóliové investície
mil. Eur
Q 4 2015
19 442,3 18 729,5  
*** Majetkové cenné papiere
mil. Eur
Q 4 2015
1 967,1 1 960,1  
*** Dlžobné cenné papiere
mil. Eur
Q 4 2015
17 475,2 16 769,4  
** Finančné deriváty
mil. Eur
Q 4 2015
291,7 236,0  
** Ostatné investície
mil. Eur
Q 4 2015
19 721,4 20 765,9  
** Rezervné aktíva
mil. Eur
Q 4 2015
2 640,0 2 996,0  
* Pasíva
mil. Eur
Q 4 2015
106 143,8 106 166,1  
** Priame investície 
mil. Eur
Q 4 2015
51 720,3 51 360,3  
** Portfóliové investície
mil. Eur
Q 4 2015
27 420,7 28 412,6  
*** Majetkové cenné papiere
mil. Eur
Q 4 2015
375,6 364,6  
*** Dlžobné cenné papiere
mil. Eur
Q 4 2015
27 045,1 28 048,0  
** Finančné deriváty
mil. Eur
Q 4 2015
473,3 457,1  
** Ostatné investície
mil. Eur
Q 4 2015
26 529,5 25 936,1  
NBS
Hrubá zahraničná zadlženosť
mil. Eur
Q 4 2015
67 225,1 67 662,1  
NBS
Denné výmenné kurzy ECB
Euro oproti hlavným medzinárodným menám
denne sú uvádzané na stránke NBS
Denne Denne  
 
Údajové kategórie a zložky SDDS
Popis jednotky
Zverejnenie údajov
Ďalšie údaje
ostatné referenčné obdobie
údaje
údaje za predchádzajúce obdobie
ŠÚ SR
Spolu
osoby, v tisícoch
2015
5 426,252 5 421,349  

 

  Poznámky:

1/ metodika ESA 2010
2/ index je očistený o vplyv počtu pracovných dní
3/ bez podnikateľských príjmov; údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd
4/ údaje ku koncu obdobia

[ Štatistický úrad Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky ]

[ stránka DSBB ]