Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  


Európska štatistika - ESDS

Štatistický úrad Európskych spoločenstiev (Eurostat) v spolupráci s národnými štatistickými úradmi zriadil sieť národných centier ESDS - Európska štatistika na podporu používateľov pri hľadaní a práci s európskymi štatistickými informáciami. V Slovenskej republike je uvedené Centrum podpory šírenia európskej štatistiky pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky zriadenév Sekcii poskytovania štatistických produktov a služieb.
Eurostat koordinuje činnosť siete národných centier s cieľom sprístupniť európske štatistické informácie, ktoré ponúka na svojich internetových stránkach. Používatelia majú prístup do databáz (Search database), vrátane podrobných údajov zahraničného obchodu (COMEXT), k elektronickým verziám publikácií Eurostatu (Publications) a metodike (Methodology).

Eurostat ponúka na svojej stránke štatistické údaje a informácie, ktoré sú štruktúrované do týchto základných skupín:

Špeciálne témy:

- Ukazovatele Európa 2020 
- Euro- ukazovatele (PEEIs)
- Trvaloudržateľný rozvoj
- Ukazovatele zamestnanosti a sociálnej politiky
- Ukazovatele makroekonomickej nerovnováhy

 
Témy:
- Všeobecná a regionálna štatistika
- Ekonomika a financie
- Obyvateľstvo a životné podmienky
- Priemysel, obchod a služby
- Poľnohospodárstvo a rybárstvo
- Zahraničný obchod
- Doprava
- Životné prostredie a energetika
- Veda a technika

Centrum ESDS pri ŠÚ SR poskytuje používateľom tieto služby:
- pomoc pri vyhľadávaní údajov a informácií
- navigáciu na webovej stránke Eurostatu
- odpovede na telefonické, e-mailové a písomné otázky
- odpovede na jednoduché metodické otázky
- konzultačnú a poradenskú činnosť

Všetky údaje zverejňované na stránkach Eurostatu a informácie prostredníctvom centra pri ŠÚ SR sú k dispozícii zdarma.

Kontakty ESDS pri ŠÚ SR:
esds@statistics.sk
tel.: 02/50236 341
        02/50236 335
        02/50236 713
fax: 02/55561 361

Úradné hodiny:
Pondelok - piatok: 8,00 - 15,00 h

Požiadavkový formulárPožiadavkový formulár

Informatívny leták PDF (pdf - 3,9 MB)

 

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom