Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Pracoviská Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Veková štruktúra obyvateľstva Košického kraja k 31. 12. 2005

Obal - Veková štruktúra obyvateľstva Košického kraja k 31. 12. 2005

 

 

 

 

  • Úvod

 

Publikácia obsahuje definitívne údaje o vekovom zložení obyvateľstva za Slovenskú republiku a kraje SR, so zameraním na Košický kraj, jeho okresy a obce (vrátane mestských častí Košíc) v zmysle zákona Národnej rady SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Údaje boli spracované na základe prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2005.

Obsahom publikácie sú počty obyvateľov k 31. 12. 2005 podľa pohlavia, jednotiek veku a päťročných vekových skupín, doplnené o základné ekonomické skupiny, ich štruktúru a ďalšie ukazovatele súvisiace s vekovým zložením obyvateľstva, t. j. priemerný vek a index starnutia. Veková štruktúra obyvateľstva SR a okresov Košického kraja, vrátane vekovej štruktúry obyvateľstva Košíc je doplnená o počty žien vo fertilnom veku (15 - 49 ročné).

V niektorých vypočítavaných ukazovateľoch, najmä za malé obce a obce s ne-pravidelnou vekovou štruktúrou sa môžu v dôsledku vybilancovania počtu obyvateľov vyskytnúť záporné hodnoty, resp. extrémne hodnoty indexov starnutia. Prípadné odchýlky v súčtoch jednotlivých položiek v riadkoch alebo stĺpcoch vznikli v dôsledku zaokrúhľovania.

Publikácia je členená do troch častí. V prvej sú údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva Slovenskej republiky, krajov SR a mesta Košice. Druhá poskytuje prehľad o vekovej štruktúre obyvateľstva v okresoch Košického kraja podľa pohlavia. V ostatnej časti je podrobný prehľad o vekovej štruktúre obyvateľstva podľa obcí Košického kraja v jednotlivých okresoch podľa päťročných vekových skupín a základných ekonomických skupín, doplnený o údaje o priemernom veku a indexe starnutia.

 

 

  • Obsah

 

  Strana
Metodické vysvetlivky
  5
Úvod   7
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v rokoch 2000 - 2005   9
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva Košického kraja v rokoch 2000 - 2005 - graf 10
Veková štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky k 31. 12. 2005 11
Priemerný vek obyvateľstva podľa krajov SR v roku 2005 - graf 12
Veková štruktúra obyvateľstva SR k 31. 12. 2005 - graf 12
Veková štruktúra obyvateľstva podľa krajov SR k 31. 12. 2005 13
Priemerný vek obyvateľstva podľa pohlavia v roku 2005 - graf 14
Veková štruktúra obyvateľstva Košického kraja k 31. 12. 2005 15
Veková štruktúra obyvateľstva Košického kraja k 31. 12. 2005 - graf 16
Priemerný vek obyvateľstva podľa okresov Košického kraja v roku 2005 - graf 17
Veková štruktúra obyvateľstva Košíc k 31. 12. 2005 18
Veková štruktúra obyvateľstva Košíc k 31. 12. 2005 - graf 19
Priemerný vek obyvateľstva Košíc v roku 2005 - graf 20
Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2005 v okrese  
   Gelnica 23
   Košice I 24
   Košice II 25
   Košice III 26
   Košice IV 27
   Košice-okolie 28
   Michalovce 29
   Rožňava 30
   Sobrance 31
   Spišská Nová Ves 32
   Trebišov 33
Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2005 podľa obcí  
(mestských častí) okresu  
   Gelnica 36
   Košice I až Košice IV 38
   Košice-okolie 40
   Michalovce 46
   Rožňava 50
   Sobrance 54
   Spišská Nová Ves 58
   Trebišov 60

 

  • Vybrané ukážkové časti z publikácie

 

Vekové zloženie obyvateľstva je jedným zo základných štrukturálnych ukazovateľov populácie. Je výsledkom procesu reprodukcie obyvateľstva a východiskom jeho budúceho vývoja. Charakteristikou demografického vývoja je porovnanie pomeru vekových zložiek obyvateľstva.
Vzájomný pomer najmladšej a najstaršej zložky obyvateľstva sa v priebehu piatich rokov vyvíjal v neprospech detí. Zatiaľ, čo v roku 2000 na sto obyvateľov poproduktívneho veku pripadalo 120 detí, v roku 2005 to bolo už len 102 osôb v predproduktívnom veku. Podiel detskej zložky sa znížil o 2,17 bodu, na 18,43 %. V absolútnom vyjadrení predstavuje tento pokles 15,8 tis. detí do 14 rokov veku, zhruba o desatinu menej ako pred 5 rokmi.
V medziokresnom porovnaní najvyšší podiel 0 - 14 ročných detí sa udržal v okresoch s vyššou pôrodnosťou (Spišská Nová Ves 21,42 %, Gelnica 20,96 % a Košice-okolie 20,61 %). Naopak, dlhodobo najnižší podiel je v okresoch Košice III (13,92 %) a Košice IV (14,60 %). Oproti roku 2000 sa podiel detskej zložky znížil vo všetkých okresoch kraja. Najvýraznejší prepad, o viac ako 4 body sa zaznamenal v okresoch Košice I a Košice II. Napriek postupnému zhoršovaniu vekovej skladby obyvateľstva je situácia v Košickom kraji relatívne priaznivá. Z celoslovenského pohľadu iba tri košické okresy nedosiahli úroveň podielu detskej zložky v Slovenskej republike (16,59 %).
Z ekonomického hľadiska má najväčší význam skupina obyvateľstva v produktívnom veku. k 31. 12. 2005 bolo v kraji 489 776 osôb vo veku 15 - 54, resp. 59 rokov u žien. V priebehu piatich rokov sa ich počet zvýšil o 12,1 tis. a podiel z celkového počtu obyvateľov vzrástol o 1,19 bodu, na 63,45 %. Zvýšenie zastúpenia tejto skupiny obyvateľstva zaznamenali takmer všetky okresy, s výnimkou dvoch (Košice III a Košice IV). Napriek tomu, v prvom zo spomenutých bol podiel produktívneho obyvateľstva najvyšší spomedzi všetkých okresov (75,96 %). Naopak, najnižší evidovali v Sobraneckom (59,79 %).
Podiel žien vo fertilnom veku (15 - 49 rokov) z celkového počtu v kraji predstavoval 51,6 %, o desatinu menej ako za Slovensko. V medziokresnom porovnaní mal najlepší reprodukčný potenciál okres Košice III, kde podiel žien vo fertilnom veku dosiahol 58,6 %. Naopak, najnižší podiel sa zaznamenal v okrese Sobrance, 47,5 % z celkového počtu žien.
Najstaršia skupina obyvateľstva, v poproduktívnom veku tvorí 18,13 % úhrnu kraja. Jej podiel sa od roku 2000 zvýšil zhruba o jeden bod. Prírastok o 8,4 tis. osôb znamená nárast obyvateľov tejto skupiny o 6,3 %. V jednotlivých okresoch je ich zastúpenie v rozpätí od 10,13 % v okrese Košice III, do 23,68 % v okrese Košice IV. Pozitívne možno hodnotiť, že pod úrovňou celoslovenského podielu (19,31 %) obyvateľstva v poproduktívnom veku bolo až osem okresov kraja.
Proces relatívneho starnutia obyvateľstva kraja je zrejmý nielen zo vzájomného pomeru jednotlivých vekových skupín, ale i z ďalších charakteristík obyvateľstva. Jednou z nich je priemerný vek, udávajúci vážený aritmetický priemer rokov, ktorý populácia prežila. Za ostatných päť rokov sa predĺžil priemerný vek obyvateľstva z 35,06, na 36,27 rokov. U mužov predstavoval 34,58 a u žien 37,86 rokov. Dosiahnutým priemerom, ktorý je oproti celoslovenskej úrovni nižší o viac než jeden rok, patrí kraj k vekovo najmladším. Z regionálneho hľadiska je najmladším okresom Spišskonovoveský (34,12 rokov), naopak, najstarším okres Košice IV (39,68 rokov).
Z hľadiska 5-ročných vekových skupín najvyšší podiel, 8,7 % predstavovali 25 - 29 ročné osoby. Druhou najzastúpenejšou skupinou boli o päť rokov neskôr narodení, ich podiel bol však najvyšší vo väčšine okresov kraja. Relatívne najviac seniorov nad 90 rokov, prepočítaných na 1000 obyvateľov, žilo v okresoch Sobrance (4,03 osôb) a Košice IV (3,00 osôb).

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom