Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  


FAQ

Zadať otázku

Slovenský dopravca predá ojazdené nákladné auto do Holandska za 5700 Eur, je povinný podať výkaz intrastat? Ak má spoločnosť spravodajskú povinnosť na odoslaní, je povinná podávať hlásenie o odoslní tovaru do EÚ. Ak spoločnosť nemá spravodajskú povinnosť na odoslaní a hodnota tovaru nepresiahla 400 000 Eur, nie je povinná posielať Intrastat hlásenie.
Medzi odpoveďami FAQ som našiel informáciu ohľadom dobropisov, ktoré sú vydané v súvislosti s vrátením tovaru /poškodenie, kvalita a pod./, avšak z tejto odpovede mi nie je jasné, či mám povinnosť podať hlásenie o odoslaní tovaru i napriek tomu, že hodnota odoslaného tovaru /dobropisy, faktúry/ za sledované obdobie neprekročila stanovený prah oslobodenia. Ak je dobropis vydaný v súvislosti s vrátenim tovaru (kvôli poškodeniu, nedostatočnej kvalite a pod.), táto transakcia je predmetom hlásenia INTRASTAT-SK, pretože tovar fyzicky opustí, resp. vstúpi na územie SR. Pri úplnom hlaseni uvediete do Druhu obchodu kód 2/1. V prípade, že nemáte spravodajskú povinnosť na opačnom toku, tak dobropis neuvádzate na hláseni.
Slovenská firma (dcéra) nakupuje tovar z Rakúska (matka). Rakúsky partner nepodáva hlásenie INTRASTAT. Slovenskej firme spravodajská povinnosť vznikla. Nie je tým štatistika obchodu medzi členskými štátmi skresľovaná? Nie je. Každý členský štát má stanovené prahy oslobodenia individuálne. Pri ich stanovení sa vychádza hlavne z charakteru ekonomiky. Za obchody spravodajských jednotiek, ktoré sú oslobodené od spravodajskej povinnosti sa údaje dopočítajú s použitím štatistických metód.
Kedy je možné uviesť v odseku 20 Druh dopravy kód 5 poštová zásielka? Poštová zásielka (kód 5) sa uvedie na hlásení v prípade, že zásielku prijala alebo doručila pošta alebo kuriérska služba.
Stroje určené pre Madagaskar sú prepravené zo Slovenska do slovinského prístavu. Kupujúcim je francúzska firma. Ako vyzerá INTRASTAT-SK hlásenie? Ak colné konanie do režimu vývoz sa uskutoční na Slovensku, tovar nie je predmetom systému INTRASTAT-SK. Ak sa colné konanie uskutoční v Slovinsku, potom ako krajina určenia bude v hlásení INTRASTAT-SK uvedené Slovinsko. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9 2.
Tovar zo Slovenska smeruje do Japonska (japonskému odberateľovi). Zásielka je prepravená do Nemecka, kde sa uskutoční colné konanie do režimu vývoz. Odtiaľ ide do Švédska, kde vystúpi z colného územia spoločenstva. Ako sa vypĺňa INTRASTAT-SK hlásenie? Do odseku 11 Členský štát určenia sa uvedie Nemecko. V odseku 18 Druh obchodu sa uvedie kód 9 2. Zásielka po prepustení do režimu vývoz v Nemecku je pod colným dohľadom a informácie pre štatistické účely obsahuje colné vyhlásenie.
Je programové vybavenie (softvér) predmetom INTRASTAT-SK hlásenia? Dodávky štandardných programových balíkov ako aj zariadení spolu so softvérom a licenciami sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Hodnota programového balíka sa stanoví ako celková fakturovaná suma softvéru a nosiča. Obdobne sa postupuje pri zariadeniach dodávaných so softvérom, kedy sa do fakturovanej sumy zariadenia zahrnie aj hodnota softvéru a licencie.
Softvér, ktorý nie je predmetom obchodnej transakcie, ako aj softvér a tovar, ktorý dopĺňa predchádzajúcu zásielku, napr. aktualizácia, ktorá príjemcovi nie je fakturovaná, sa na INTRASTAT-SK hlásení neuvádza.
Dodávky softvéru vyvinutého alebo upraveného na objednávku zákazníka, ako aj softvér dodaný cez internet sa považujú za službu, a preto nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia.
Ako sa uvádza do hlásenia INTRASTAT-SK platená oprava? Ak sa tovar po oprave vracia (či už späť do SR alebo zo SR do členského štátu, z ktorého bol odoslaný), je predmetom systému INTRASTAT-SK a uvedie sa do hlásenia, pokiaľ sa jedná o platenú opravu.
V odseku Fakturovaná suma sa uvedie len cena opravy spolu s cenou vymenených častí, nie hodnota opravovaného tovaru.
V odseku Druh obchodu bude kód 6/2.
V odseku Kód tovaru sa uvedie 8-miestny kód 9960 xxxx, kde xxxx sú prvé 4 miesta kódu príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry opravovaného tovaru.
Prijatie alebo odoslanie tovaru na akúkoľvek opravu ako aj prijatie a odoslanie tovaru po bezplatnej oprave sa na hlásení INTRASTAT-SK neuvádza.
Akým spôsobom sa vykazujú dobropisy? Ak je dobropis vydaný v súvislosti s vrátením tovaru (kvôli poškodeniu, nedostatočnej kvalite a pod.), takáto transakcia je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pretože tovar fyzicky opustí, resp. vstúpi na územie Slovenskej republiky. V odseku Druh obchodu bude kód 2/1.
Dobropisy vydané ako oprava pôvodného dokladu sa z hľadiska systému INTRASTAT-SK považujú za opravu už deklarovanej fakturovanej sumy. Opravné hlásenie sa vyplní spôsobom uvedeným v Príručke pre spravodajské jednotky v časti Spôsoby vykonávania opráv.
Dobropisy vzťahujúce sa na zľavy, rabaty a navýšenia nie sú predmetom INTRASTAT-SK hlásenia, pokiaľ sa týkajú viacerých sledovaných období (napr. ročné množstevné rabaty).
Kde je dostupná nomenklatúra krajín a kombinovaná nomenklatúra? Nomenklatúra krajín je uvedená v prílohe k
Nariadeniu Komisie (ES) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území.
Nariadenie ustanovuje GEONOMENKLATÚRU ako základnú nomenklatúru krajín pre uvedené štatistiky platnú od 1. januára 2013.
Nomenklatúra krajín je aktualizovaná každoročne, ale nie vo veľkom rozsahu.

Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného sadzobníka, ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013).
Kombinovanú nomenklatúru na účely INTRASTATu si môžete stiahnuť vo formáte mdb zo stránky:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
Elektronická verzia spoločného colného sadzobníka je súčasťou TARICu http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx
Kombinovaná nomenklatúra (pod názvom Colný sadzobník) je zabudovaná aj v aplikácii colnej správy na spracovanie elektronických INTRASTAT-SK hlásení, ktorú si môžete stiahnuť zo stránky http://intrastat.colnasprava.sk.
Zobraziť stránku  


Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom