Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Pracoviská Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Vývoj obyvateľstva Košického kraja v roku 2011

[ 11.06.2012 ]

Podľa údajov Štatistického úradu SR na území Košického kraja k 31. 12. 2011 žilo 792 991 trvale bývajúcich obyvateľov, 14,7 % slovenského úhrnu. Ženy tvoria 51,2 % populácie a prevládajú vo všetkých okresoch kraja v rozpätí od 50,3 % (Košice-okolie) do 52,6 % (Košice I). Na tisíc žien pripadá 952 mužov.
Počas roka 2011 pribudlo na území Košického kraja celkom 2 154 obyvateľov, na čom sa rozhodujúcim spôsobom podieľal prirodzený prírastok obyvateľstva, nakoľko kraj patrí dlhodobo k migračne stratovým regiónom.
V Košickom kraji sa narodilo 10 019 živých detí, čo je o 2 647 viac než počet všetkých zomretých osôb v roku a zároveň je to o 144 detí viac než vlani. Z územného hľadiska sa prirodzený prírastok obyvateľstva zaznamenal v šiestich krajoch SR, najvýraznejší, 3 621 osôb v Prešovskom kraji. Naopak, v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji sa zaznamenal prirodzený úbytok obyvateľstva. V Košickom kraji sa zaznamenal prirodzený úbytok obyvateľstva (tzn. viac osôb zomrelo než sa narodilo) v dvoch okresoch - Košice IV a Sobrance. Naopak, najvyšší prirodzený prírastok, 668 osôb dosiahol okres Spišská Nová Ves. V štruktúre podľa pohlavia narodených detí prevažovali chlapci, ktorých sa narodilo o 157 viac než dievčat. Mimo manželstva sa narodilo 4 409 detí, po Banskobystrickom kraji druhý najvyšší, 43,8 % podiel, ktorý oproti predchádzajúcemu roku ešte vzrástol.
V prepočte na tisíc obyvateľov sa narodilo 12,66 živých detí, čo je o 1,39 nad celoslovenskou úrovňou. Najvyššiu relatívnu živorodenosť vykazujú okresy Gelnica (15,25), Spišská Nová Ves (15,01) a Košice III (14,46), najnižšiu Košice I (9,82 detí na 1 000 obyvateľov).
Na 100 narodených detí pripadlo 26,98 potratov, čo je o 0,68 pod celoslovenským priemerom a štvrtý najnižší počet v medzikrajskom porovnaní. Jednoznačne najviac potratov v pomere k počtu narodených detí v kraji zaznamenali v okrese Košice I (43,05), najmenej v okrese Košice III (14,94). Z celkového počtu 2 717 potratov bolo 1 960 tehotenstiev umelo ukončených, resp. 72,1 %.
Počas roka 2011 zomrelo spolu 7 372 obyvateľov, v tom 3 852 mužov a 3 520 žien. Vo veku do 1 roka zomrelo 87 detí, z nich 46 novorodencov. Na 1 000 obyvateľov pripadlo 9,31 zomretých, o 0,31 menej než za Slovensko. Najvyššiu úmrtnosť, 13,98 na 1 000 obyvateľov zaznamenali v okrese Sobrance.
Migráciou obyvateľstva jeho počet v kraji počas roka poklesol o 493, keď sa prisťahovalo 2 313 a vysťahovalo 2 806 obyvateľov. Sťahovaním pribudlo obyvateľstvo len v okresoch Košice-okolie a Košice IV, najviac, 299 obyvateľov ubudlo v okrese Košice III.
V krajskom meste Košice sťahovaním ubudlo spolu 546 obyvateľov. Po započítaní prirodzeného prírastku obyvateľstva Košíc (718 osôb) je zrejmé, že od začiatku roka 2011 celkovo pribudlo v Košiciach 172 trvalo bývajúcich obyvateľov, na celkový koncoročný stav 240 688 obyvateľov.
Košický kraj je jedným z piatich regiónov Slovenska, kde sa zaznamenal celkový prírastok obyvateľstva. Na tisíc obyvateľov pribudlo spolu 2,72 obyvateľov, oproti 2,20 za SR. V medziokresnom porovnaní bol najvyšší celkový prírastok na tisíc obyvateľov v okrese Košice-okolie (10,72) a Spišská Nová Ves (4,37). Celkový úbytok obyvateľstva sa zaznamenal v štyroch okresoch kraja, z nich najvyšší v okrese Sobrance (4,94 osôb na tisíc obyvateľov).

 

Vydal:

Podrobnejšie informácie:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Informačný servis

Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach

Ing. Emília Čičváková

Werferova 3

tel. 055/ 6410203

040 11 Košice

fax 055/ 6410227

 

E-mail: emilia.cicvakova@statistics.skVytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom