Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk

Pracoviská Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Vývoj obyvateľstva Košického kraja v roku 2011

[ 11.06.2012 ]

Podľa údajov Štatistického úradu SR na území Košického kraja k 31. 12. 2011 žilo 792 991 trvale bývajúcich obyvateľov, 14,7 % slovenského úhrnu. Ženy tvoria 51,2 % populácie a prevládajú vo všetkých okresoch kraja v rozpätí od 50,3 % (Košice-okolie) do 52,6 % (Košice I). Na tisíc žien pripadá 952 mužov.
Počas roka 2011 pribudlo na území Košického kraja celkom 2 154 obyvateľov, na čom sa rozhodujúcim spôsobom podieľal prirodzený prírastok obyvateľstva, nakoľko kraj patrí dlhodobo k migračne stratovým regiónom.
V Košickom kraji sa narodilo 10 019 živých detí, čo je o 2 647 viac než počet všetkých zomretých osôb v roku a zároveň je to o 144 detí viac než vlani. Z územného hľadiska sa prirodzený prírastok obyvateľstva zaznamenal v šiestich krajoch SR, najvýraznejší, 3 621 osôb v Prešovskom kraji. Naopak, v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji sa zaznamenal prirodzený úbytok obyvateľstva. V Košickom kraji sa zaznamenal prirodzený úbytok obyvateľstva (tzn. viac osôb zomrelo než sa narodilo) v dvoch okresoch - Košice IV a Sobrance. Naopak, najvyšší prirodzený prírastok, 668 osôb dosiahol okres Spišská Nová Ves. V štruktúre podľa pohlavia narodených detí prevažovali chlapci, ktorých sa narodilo o 157 viac než dievčat. Mimo manželstva sa narodilo 4 409 detí, po Banskobystrickom kraji druhý najvyšší, 43,8 % podiel, ktorý oproti predchádzajúcemu roku ešte vzrástol.
V prepočte na tisíc obyvateľov sa narodilo 12,66 živých detí, čo je o 1,39 nad celoslovenskou úrovňou. Najvyššiu relatívnu živorodenosť vykazujú okresy Gelnica (15,25), Spišská Nová Ves (15,01) a Košice III (14,46), najnižšiu Košice I (9,82 detí na 1 000 obyvateľov).
Na 100 narodených detí pripadlo 26,98 potratov, čo je o 0,68 pod celoslovenským priemerom a štvrtý najnižší počet v medzikrajskom porovnaní. Jednoznačne najviac potratov v pomere k počtu narodených detí v kraji zaznamenali v okrese Košice I (43,05), najmenej v okrese Košice III (14,94). Z celkového počtu 2 717 potratov bolo 1 960 tehotenstiev umelo ukončených, resp. 72,1 %.
Počas roka 2011 zomrelo spolu 7 372 obyvateľov, v tom 3 852 mužov a 3 520 žien. Vo veku do 1 roka zomrelo 87 detí, z nich 46 novorodencov. Na 1 000 obyvateľov pripadlo 9,31 zomretých, o 0,31 menej než za Slovensko. Najvyššiu úmrtnosť, 13,98 na 1 000 obyvateľov zaznamenali v okrese Sobrance.
Migráciou obyvateľstva jeho počet v kraji počas roka poklesol o 493, keď sa prisťahovalo 2 313 a vysťahovalo 2 806 obyvateľov. Sťahovaním pribudlo obyvateľstvo len v okresoch Košice-okolie a Košice IV, najviac, 299 obyvateľov ubudlo v okrese Košice III.
V krajskom meste Košice sťahovaním ubudlo spolu 546 obyvateľov. Po započítaní prirodzeného prírastku obyvateľstva Košíc (718 osôb) je zrejmé, že od začiatku roka 2011 celkovo pribudlo v Košiciach 172 trvalo bývajúcich obyvateľov, na celkový koncoročný stav 240 688 obyvateľov.
Košický kraj je jedným z piatich regiónov Slovenska, kde sa zaznamenal celkový prírastok obyvateľstva. Na tisíc obyvateľov pribudlo spolu 2,72 obyvateľov, oproti 2,20 za SR. V medziokresnom porovnaní bol najvyšší celkový prírastok na tisíc obyvateľov v okrese Košice-okolie (10,72) a Spišská Nová Ves (4,37). Celkový úbytok obyvateľstva sa zaznamenal v štyroch okresoch kraja, z nich najvyšší v okrese Sobrance (4,94 osôb na tisíc obyvateľov).

 

Vydal:

Podrobnejšie informácie:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Informačný servis

Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach

Ing. Emília Čičváková

Werferova 3

tel. 055/ 6410203

040 11 Košice

fax 055/ 6410227

 

E-mail: emilia.cicvakova@statistics.skVytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom