Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

VIEME KOĽKO NÁS JE, KDE A AKO ŽIJEME

Štatistický úrad SR zverejnil prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011:

POČET OBYVATEĽOV
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR zvýšil o 17 581. Zistený prírastok 0,33 % počtu obyvateľov v medzicenzálnom období 2001-2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku. Počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom.
Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji - 814 527 obyvateľov (15,1 %). Najmenej obyvateľov - 554 741 obyvateľov (10,3 %) žije na území Trnavského kraja.


OSÍDLENIE
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na Slovensku 2 891 obcí, o osem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138 mestských obcí a 2 753 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %) ako na vidieku (45,6 %).


OBYVATEĽSTVO PODĽA POHLAVIA
Z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky je viac ako polovica žien (51,3 %). V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi počet žien na 1 000 mužov klesá, ale len veľmi mierne.


STARNUTIE POPULÁCIE
V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011.


RODINNÝ STAV
Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.


VZDELANIE
Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním.


NÁBOŽENSTVO
Najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev. Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k nej deklarovalo 62 % obyvateľov SR. Kým podiel obyvateľov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev, ako aj podiel obyvateľov, ktorí si uviedli ďalšie najpočetnejšie cirkvi - Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícku cirkev (3,8 %) a Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %) sa na Slovensku v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil, počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001na 13,4 % v roku 2011.


NÁRODNOSŤ
Najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská a rómska národnosť. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k prvým dvom národnostiam v medzicenzálnom období klesol, mierne sa zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti, z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011.


POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov SR.

Pozrite si prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. 

Vydal:

Štatistický úrad SR

Miletičova 3

824 67 Bratislava

 

Hovorca

Marián Jánošík

Informačný servis:

tel. 02/50 23 65 53

tel. 02/50 23 63 39, 50 23 63 35

fax 02/69 25 02 04

fax 02/55 56 13 61

e-mail: marian.janosik@statistics.sk

e-mail: info@statistics.sk

 

Upozornenie: 

Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti je potrebné uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom