Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


I. Štatistický úrad Slovenskej republiky

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

1.

Súvaha Úč POD 1-01

Súvaha

2.

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2-01

Výkaz ziskov a strát

3.

Úč FO 1-01

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

4.

Úč FO 2-01

Výkaz o majetku a záväzkoch

5.

Súvaha Úč EB 1-01

Súvaha

6.

Výsledovka Úč EB 2-01

Výkaz ziskov a strát

7.

Súvaha Úč NUJ 1-01

Súvaha

8.

Výsledovka Úč NUJ 2-01

Výkaz ziskov a strát

9.

Súvaha
Úč ROPO SFOV 1-01

Súvaha

10.

Výkaz ziskov a strát
Úč ROPO SFOV 2-01

Výkaz ziskov a strát

11.

Súvaha Úč FNM SR 1-01

Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

12.

Úč FNM SR 1-01

Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky

13.

Úč FNM SR 2-01

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky

14.

Súvaha Úč SP 1-01

Súvaha

15.

Výsledovka Úč SP 2-01

Výkaz ziskov a strát

16.
16./2013
Súvaha Úč POI 3-01 Súvaha
16a. Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-04  Výkaz ziskov a strát 
17. Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01 Výkaz ziskov a strát

18.

Výkaz NO Úč 1-01

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

19.

Výkaz NO Úč 2-01

Výkaz o majetku a záväzkoch

20.
20./2014

Fin 1-04
Fin 1-12

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy

21.
21./2013

Fin 2-04

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

22.

Fin 3-04

Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

23.

Fin 4-01

Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

24.
24./2014

Fin 5-04

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

25.
25./2013

25./2014

Fin 6-01
Fin 6-04

Fin 6-04

Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

26.
26./2013
Fin 7-04
zrušený k 1. 1. 2014
Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

27.
27./2013

PO

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

28.
28./2013

FO

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

 

29.

FO typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

30.

FO typ B

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

31.

DzMV-PO

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - právnické osoby

32.

DzMV-FO

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - fyzické osoby

33.

DPPN-PO
zrušený k 1. 1. 2013

Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - právnické osoby

34.

DPPN-FO
zrušený k 1. 1. 2013

Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - fyzické osoby

35.

PO

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

36.

DPH

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty

37.

SV DPH

Súhrnný výkaz - daň z pridanej hodnoty

38.

Prehľad

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok

39. DPFO - Hlásenie Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
40. Register/REG_DS Prihláška k registrácii fyzických osôb a právnických osôb

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

 

41.   Jednotný colný doklad
42.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
43.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z liehu
44.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z minerálneho oleja
45.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z piva
46.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z tabakových výrobkov
47.   Daňové priznanie - Spotrebná daň z vína
48.   Sociálne zabezpečenie colníkov

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Národná banka Slovenska

 

49.
49./2013

Bil (NBS) 1-12

Bilancia aktív a pasív

50.

Bil (NBS) 2-12

Výkaz ziskov a strát

51.
51./2013
51./2014

V (NBS) 5-12

Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení vkladov, prijatých úverov a vydaných cenných papierov

Štatistická bilancia - pasíva

52.

V (NBS) 7-12

Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

53.

V (NBS) 8-12
zrušený k 1. 1. 2013

Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení cenných papierov v majetku bánk a finančných derivátov

54.

V (NBS) 11-12

Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

55.

V (NBS) 12-12
zrušený k 1. 1. 2014

Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch

56.

V (NBS) 13-04

Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

57.

V (NBS) 31-12

Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností

58.

V (NBS) 32-01

Ročný výkaz o úveroch podľa krajov

59.
59./2013
59./2014
V (NBS) 33-12 Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení úverov

Štatistická bilancia - aktíva
60. V (NBS) 41-04
zrušený k 1. 1. 2014
Štvrťročný výkaz o úveroch poskytnutých nefinančným spoločnostiam podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností

61.

V (NBS) 51-12

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností

62. V (NBS) 52-01

Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov

63. M (NBS) 1-12 Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska

64.
64./2014

M (NBS) 2-12

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

65.
65./2014

M (NBS) 3-12

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

66.

M (NBS) 4-12

Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek

67.

M (NBS) 5-04

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov

68. M (NBS) 6-12 Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch

69.

69./2014

M (NBS) 10-12

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

70.

M (NBS) 11-12

Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

71.

M (NBS) 61-12
zrušený k 1. 1. 2014

Mesačná štatistická bilancia podielových fondov peňažného trhu

72.

M (NBS) 71-12
zrušený k 1. 1. 2014

Mesačná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu

73. M (NBS) 81-04 Štvrťročná štatistická bilancia
74. Pb (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi rezidentmi a nerezidentmi
75. Pb (NBS) 2-12 Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
76. Pb (NBS) 3-12
zrušený k 1. 1. 2013
Mesačný výkaz o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctve nerezidentov
77. Pb (NBS) 4-01 Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
78. Pb (NBS) 5-12
zrušený k 1. 1. 2013
Mesačný výkaz o stave portfólia majetkových cenných papierov
79. Pb (NBS) 6-12
zrušený k 1. 1. 2013
Mesačný výkaz o stave portfólia dlhových cenných papierov
80. Pb (NBS) 7-04 Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa geografického členenia

81.

Ep (NBS) 1-04
zrušený k 1. 1. 2014

Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky

82. PS (NBS) 01-01 Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
83. PS (NBS) 02-01 Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch
84. PS (NBS) 03-01 Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov

85.
85./2014

Kis (PF) 15-04

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

86.

Kis (PF) 16-04

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

87. Kis (PF) 18-04 Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
88. Kis (PF) 19-04 Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
89. Cd (NBS) 54-12 Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
90. U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach

91.

Ppn (BIL) 01-04

Bilancia aktív a pasív

92.
92./2014

Ppn (VZS) 02-04

Výkaz ziskov a strát

93.

Ppn (PTZ) 03-04

Výkaz o poistnom trhu životného poistenia

94.

Ppn (PTN) 04-04

Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia

95.

Ppn (TAP) 08-01

Výkaz o technických aspektoch poistenia

96.

F (NBS) 24-04

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - stavy

97.

F (NBS) 25-04

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív - transakcie

98. Skp (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív
99. Skp (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát
100. Skp (VCI) 03-04 Výkaz o činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov
101. Skp (SAP) 06-04 Výkaz o aktuálnej a odhadovanej splatnosti aktív a pasív
102. Skp (PUN) 07-01 Výkaz o poistných udalostiach v neživotnom poistení
103. Za (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív
104. Za (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát

105.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

106.
106./2013

Dds (SUV) 38-02

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

107.
107./2013

Dss (VZS) 16-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnostii

108.
108./2013

Dds (VZS) 39-02

Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

109.

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

110.

Dds (KL) 34-02

Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

111.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

112.

Dfo (HMF) 11-02 

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

113. Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
114. Dfo (PU) 47-02 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
115. Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu
116. Dfo (PAS) 42-02 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
117. Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
118. Dfo (VVN) 43-02 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
119.   Platobná bilancia
120.   Medzinárodná investičná pozícia
120a.
120a./2014
V (NBS) 67-12 Mesačný výkaz o transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
120b. V (NBS) 86-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch
120c.   Výkaz ziskov a strát NBS

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

121.

 

Register cirkví a náboženských spoločností

122.

 

Register múzeí a galérií

123.

 

Zoznam knižníc Slovenskej republiky

124.

 

Zoznam periodickej tlače

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

 

125.

 

Sociálne zabezpečenie vojakov

126.   Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

127.

c 03a

Mesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty

128.

c 03b

Mesačný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty

129.

c 03c

Mesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty

130.

c 09a

Mesačný výkaz o zamestnaní cudzincov na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie pre cudzincov

131.

m 01a

Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti

132.

m 01b

Mesačný výkaz evidovanej nezamestnanosti

133.

 

Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

134.   Dávky štátnej sociálnej podpory
135.   Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
136.   Náhradné výživné
137.   Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
138.   Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
139.  

Aktívna politika trhu práce

 

Národný inšpektorát práce

 

140.
140./2014
  Registrácia pracovných úrazov

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

141.

V (MS SR) 5-12

Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

142.

V (MS SR) 8-12

Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

143.

V (MS SR) 1-02

Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

144.

V (MS SR) 2-02

Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

145.

V (MS SR) 3-02/C

Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

146.

V (MS SR) 3-02/T

Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

147. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

148.

V (MS SR) 7-02/C

Polročný výkaz o ústavnej starostlivosti

149. V (MS SR) 7-02/T Polročný výkaz o ochrannej výchove

150.

Štatistický list "C"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

151.

Štatistický list "I"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

152.

Štatistický list "K"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

153.

Štatistický list "O"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

154.

Štatistický list "Od"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

155.

Štatistický list "R"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

156.

Štatistický list "S"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

157.

Štatistický list "T"

Polročný štatistický prehľad o právoplatných výsledkoch súdneho konania

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže

 

158.  

Sociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

158a. VAZENSTVO Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

159.

Škol (MŠVVŠ SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o práci v školstve

160.

Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 

Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

161. Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
162. Úr (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

163.

 REGOB

Register obyvateľov Slovenskej republiky

164.

 

Centrálna evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky

165.   Sociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
166. ECU  Evidencia cudzincov

 

Migračný úrad

 

167.

 

Migra

 

Prezídium Policajného zboru

 

168.

 

Evidenčno-štatistický systém kriminality

 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

 

168a.

POZIAROVOST 

Ročný štatistický prehľad požiarovosti

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

169. E (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
169a. E (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
170. L (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných bez lekárskeho predpisu 
171.  L (MZ SR) 2-04  Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vydaných na lekársky predpis alebo lekársky poukaz
172.  M (MZ SR) 1-01  Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve 

173.

R (MZ SR) 8-99

Hlásenie štatistických údajov pre aktualizáciu Národného registra zdravotníckych pracovníkov v kategórií lekár, zubný lekár a farmaceut

174. Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
175. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
176. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
177. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
178. ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
179. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
180. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
181.   Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

182.

 

Údaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

183.   Automatizovaný systém triedenia rizík
184.   Prenosné choroby

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

185.

 

Dohľad nad verejným zdravotným poistením

186.   Register poistencov

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 

186a. SPOTREBA LIEKOV  Spotreba liekov na Slovensku

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

 

187.

 

Výkaz o emisiách

188.

 

Výkaz o kvalite ovzdušia

189.

 

Výkaz o kvalite vody

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva

 

190.

Systém ZBERVAK 

Údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

191.

 
zrušený k 1. 1. 2014

Údaje o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

192.

 

Údaje o mimoriadnom zhoršení vôd

 

Slovenská agentúra životného prostredia

 

192a.

ODPAD

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 

Environmentálny fond

 

192b.

POKUTY

Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Sociálna poisťovňa

 

193.
193./2013

Socp 

Ukazovatele Sociálnej poisťovne
Ukazovatele Sociálnej poisťovne

194.
zrušený k 1. 1. 2013
Ročný prehľad vyplatených dávok úrazového poistenia podľa druhu a zdroja finančného krytia
195.

195./2013
195./2014
Nem Úr Dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovné úrazy, choroby z povolania a ich odškodnenie podľa zdravotníckej štatistiky Sociálnej poisťovne 
Údaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
195a. SZCO Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za samostatne zárobkovo činné osoby
195b. ZAMESTNAVATELIA Súbory vybraných základných identifikačných údajov a mikroúdajov za zamestnávateľov

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Zdravotné poisťovne

 

196.

 

Ukazovatele Zdravotnej poisťovne

197.   Povinná dokumentácia zdravotnej poisťovne

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 

198.

 

Ukazovatele dôchodkového sporenia

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 

199.

 

Ukazovatele doplnkového dôchodkového sporenia

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Samosprávne kraje

 

200.

 

Výdavky na sociálnu pomoc

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Hlavný banský úrad

201.

URAZY HBU 

Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

202.

PREDAJ PESTICIDOV

Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh

203. SPOTREBA PESTICIDOV Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

 

204.

PROKURATURA

Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti

 

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

 

205.

VYMERA

Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkovVytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom