Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  


Zákon o štátnej štatistike a ďalšia legislatíva

 

    ROČNÍK 2013
 305/2013 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (čl. II novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
       
    ROČNÍK 2012
 378/2012 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
 243/2012

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

112/2012 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
   
    ROČNÍK 2011
 516/2011 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní
 519/2011

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. III novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)

 358/2011    Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
61/2011 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
55/2011

Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

VÝNOS Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 220-0011/2011 z 28. februára 2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

1/2011   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011  
         
 

ROČNÍK 2010

136/2010 Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. XVII novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)
438/2010 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
436/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z. PLATÍ DO 31. 12. 2012
429/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
-/2010 Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z.
323/2010 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
298/2010    Úplné znenie zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
55/2010
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
        

   

ROČNÍK 2009

540/2009
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 PLATÍ DO 31. 12. 2012
247/2009
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
     
 

ROČNÍK 2008

416/2008
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 PLATÍ DO 31. 12. 2012
263/2008
Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
     
 

 ROČNÍK 2007

306/2007

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

 

 

 

ROČNÍK 2004

438/2004

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.

313/2004

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

 

 

 

ROČNÍK 2003

195/2003

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

 

 

 

ROČNÍK 2002

597/2002

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

 

 

 

ROČNÍK 2001

540/2001

Zákon z 29. novembra 2001 o štátnej štatistike

 

 

 

ROČNÍK 1998

402/1998

Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom