Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  


Program štátnych štatistických zisťovaní

Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistické zisťovania zaradené do programu štátnych štatistických zisťovaní sa stávajú pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytnúť údaje. Spravodajská povinnosť pre spravodajskú jednotku vznikne vtedy, keď je Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvom resp. štátnou organizáciou vyzvaná k vyplneniu príslušných štatistických formulárov, hlásení, dotazníkov, ankety a podobne.

Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a štátne organizácie majú zo zákona povinnosť ochraňovať dôverné a osobné údaje respondenta pred zneužitím. Spôsob riadenia a realizácie činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany dôverných štatistických údajov v Štatistickom úrade Slovenskej republiky upravuje interný právny predpis. Prístup k dôverným údajom zasielaných orgánu spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2013 zo 17. júna 2013 (.pdf - 745 kB).

Počnúc rokom 2012 sa v termíne do 6 mesiacov po ukončení sledovaného roka vypracúva Ročná správa o plnení  programu štátnych štatistických zisťovaní. Správa za rok 2012 obsahuje základné informácie o zostavení programu na roky 2012 a 2014, počte realizovaných zisťovaní za rok 2012 a vyhodnotení záťaže respondentov. Správa za rok 2013 obsahuje základné informácie o plnení programu zisťovaní na roky 2012 až 2014, počte realizovaných zisťovaní za rok 2013.   

 

Program štátnych štatistických zisťovaní

        Pdf (.pdf - 5723 kB- 5.4.2012)

 

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom