Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Register organizácií

Prostredníctvom internetovej aplikácie ponúkame používateľom možnosť získať informácie o základných charakteristikách subjektov evidovaných v Registri organizácií, ako aj možnosť získať výpis týchto charakteristík priamo cez internet.

    Vstup do Štatistického registra organizácií


Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Informácie o počte subjektov evidovaných v Registri organizácií sa mesačne zverejňujú vo vybraných štatistických publikáciách. Používateľom, ktorí potrebujú informácie z registra podľa vlastných špecifických požiadaviek, ponúkame možnosť objednať si kompletnú databázu, resp. výber z databázy, vrátane programového vybavenia.

Na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií sa používa identifikačné číslo (IČO). Prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra prideľuje identifikačné číslo registrový súd, neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby krajský úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia obvodný úrad. Podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám a hnutiam, cirkevným organizáciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich pracovísk.
Postup prideľovania identifikačného čísla podrobnejšie upravujú Word Všeobecné metodické pokyny pre spravodajské jednotky (.rtf-437 kB).

Pripomienky, návrhy a otázky:

Telefónne čísla: +421 2 50236 427; +421 2 50236 344
Fax: +421 2 55561541
E-mail: andrej.ferik@statistics.sk

 

 Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom