Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


Nová klasifikácia ekonomických činností SK NACE

[ 16.03.2009 ]

Podstatou tejto zmeny je prechod Štatistického úradu Slovenskej republiky na revidovanú klasifikáciu ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorá v súčasnosti poskytuje základný rámec pre tvorbu veľkého počtu štatistických údajov z oblasti ekonomických štatistík.

Predchádzajúca slovenská verzia tejto klasifikácie bola verejnosti známa pod názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, alebo pod skratkou OKEČ.

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, respektíve od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Dôvodom pre rozsiahlu revíziu klasifikácie ekonomických činností bola snaha zohľadniť v nej technologické a štrukturálne zmeny v ekonomike, ako aj zabezpečiť porovnateľnosť ekonomickej štatistiky nielen na európskej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Preto bol vývoj novej klasifikácie koordinovaný Štatistickou komisiou Organizácie spojených národov a na európskej úrovni Európskym štatistickým úradom - EUROSTATom.

Revidovaná klasifikácia je oproti jej predchádzajúcej verzii výrazne rozdielna tak z hľadiska štruktúry, ako aj z hľadiska kódovania a metodického vyčlenenia viacerých činností. Dôsledkom týchto zmien je nejednoznačná porovnateľnosť údajov produkovaných podľa jednotlivých úrovní starej a novej klasifikácie.

Proces implementácie revidovanej klasifikácie ekonomických činností do informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky bol zahájený v roku 2005. Významným medzníkom bolo zriadenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou bolo koordinovať a kontrolovať plnenie jednotlivých etáp tohto procesu, ktoré pozostávali z nasledujúcich hlavných aktivít:  

  • z vývoja národnej verzie klasifikácie, ktorá je v súlade s európskym štandardom a súčasne zohľadňuje aj národné požiadavky,  
  • z implementácie novej klasifikácie do štatistického registra organizácií,  
  • z implementácie novej klasifikácie do štatistických zisťovaní.


Jednou z posledných etáp, ku ktorej pristupujeme od januára 2009, je vyhodnocovanie a zverejňovanie štatistických údajov podľa novej klasifikácie, vrátane ich poskytovania pre účely medzinárodného porovnania. Očakáva sa, že nová klasifikácia významne prispeje k modernizácii európskej štatistiky a prostredníctvom porovnateľnejších a relevantnejších údajov aj k lepšiemu riadeniu ekonomiky, tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na národnej úrovni.

 

Implementácia NACE Rev. 2 v odvetvových štatistikách

Používanie novej NACE Rev.2 je záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Všetky štatistiky, ktoré sa vzťahujú k ekonomickým činnostiam sa musia vykonávať podľa NACE Rev. 2 alebo národných klasifikácií z nej odvodených - v prípade Slovenskej republiky je to SK NACE.
Každá revízia klasifikácie, keď sa mení jej štruktúra, znamená narušenie časových radov. V záujme zabezpečenia porovnateľnosti údajov je nevyhnutné vykonať prepočet časových radov základných ukazovateľov za jednotlivé odvetvia.
V zmysle vykonávacieho nariadenia týkajúceho sa požiadaviek na spätný prepočet časových radov vybraných krátkodobých (STS) ukazovateľov prvým povinným referenčným rokom je rok 2000 a prvým referenčným obdobím pre zasielanie údajov v štruktúre podľa novej NACE Rev. 2 je január 2009. Súbežne s implementáciou novej štruktúry údajov podľa NACE Rev. 2 sa mení bázické obdobie - novým bázickým rokom je rok 2005. 

Priamym dôsledkom implementácie NACE Rev. 2 sú zmenené štruktúry publikovaných a odosielaných údajov. Nadväzne na túto skutočnosť sa budú krátkodobé údaje s mesačnou periodicitou v novej štruktúre podľa klasifikácie NACE Rev. 2 s novým bázickým obdobím publikovať a zasielať do Eurostatu počnúc údajmi za január 2009 spolu s prepočítanými časovými radmi vybraných STS ukazovateľov podľa jednotlivých mesiacov od roku 2000.

Vývojové tendencie krátkodobých ukazovateľov sledovaných a publikovaných údajov s mesačnou periodicitou budú počítané z porovnateľných údajov v štruktúre podľa NACE Rev. 2, respektíve SK NACE a v porovnateľných cenách bázického roku 2005.

Ročné údaje za rok 2008 budú v roku 2009 publikované v starej štruktúre OKEČ Rev. 1. 1, ale súčasne budú spracované aj v štruktúre podľa novej NACE Rev. 2, čím sa vytvorí východisková základňa pre publikovanie ročných údajov a vývojových tendencií v roku 2010.

 

Čo implementácii NACE predchádzalo

Implementáciou NACE Rev. 2 a následným prepočtom časových radov sa pracovníci odvetvových štatistík zaoberajú od roku 2006. Hlavné zásady metodiky prepočtov boli riešené v rámci projektu Rozpracovanie metodických procedúr na spätné prepočítavanie časových radov podľa klasifikácie NACE Rev. 2, ktorý bol spolufinancovaný Európskou komisiou a na jeho riešení sa spolupodieľalo vedecko - výskumné pracovisko INFOSTAT.
Výsledkom tohto projektu bol návrh metodiky prepočtov časových radov, ktorý spočíva v uplatnení dvoch, v niektorých prípadoch až troch základných prístupov:

1. makrometóda - prístup, ktorý spočíva v uplatnení prepočov časových radov pomocou prepočtových koeficientov,
2. mikrometóda - prístup, ktorý je založený na priradení kódov novej odvetvovej klasifikácie NACE Rev.2, respektíve SK NACE jednotlivým podnikom,
3. ekonometrické modelovanie - prístup, ktorý sa uplatnil na retropolovanie časových radov v prípadoch, kde chýbali údaje zo štatistických zisťovaní.

Samotnému stanoveniu metodiky predchádzalo pomerne dlhé obdobie analýz výsledkov spracovania ročných zisťovaní, do ktorých bol v rokoch 2005, 2006 a 2007 zaradený špeciálny modul o tržbách zisťovaných v štruktúre prechodnej klasifikácie. Táto klasifikácia pozostávala z 8 kódov, pričom prvé 4 miesta kódu nadväzovali na starú klasifikáciu OKEČ Rev. 1.1 a ďalšie štyri miesta nadväzovali na novú klasifikáciu NACE Rev. 2. Táto klasifikácia umožňovala určovanie prevažujúcej činnosti podľa NACE Rev. 2 a výsledkom tejto činnosti bolo priradenie novej prevažujúcej činnosti v Registri organizácií pri súčasnom zachovaní starej činnosti podľa OKEČ Rev 1.1.
Významným obdobím pre stanovovanie prepočtových koeficientov a vlastnú realizáciu prepočtov časových radov bol celý rok 2008, v rámci ktorého sa zabezpečovali výstupy spracovaných štatistických údajov v obidvoch štruktúrach (starej aj novej) klasifikácie NACE.
V roku 2008 sa údaje publikovali podľa starej klasifikácie OKEČ Rev. 1.1 a zároveň sa spracúvali aj podľa novej klasifikácie NACE Rev. 2, čím sa vytvorila východisková báza pre publikovanie a výpočet vývojových tendencií krátkodobých ukazovateľov v roku 2009.
Počas celého roka 2008 sa týmto podvojným spracovaním údajov precizovala prevažujúca činnosť podnikov v spolupráci s regionálnymi pracoviskami ŠÚ SR a realizovalo sa spresňovanie transformačných vzťahov medzi OKEČ Rev.1.1 a NACE Rev. 2, respektíve SK NACE.

Výsledkom všetkých týchto prác sú podklady pre implementáciu NACE Rev.2 a stanovenie prepočtových koeficientov na realizáciu prepočtov časových radov.

  

Vydal:

Podrobnejšie informácie:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Odbor súbornej metodiky

Miletičova 3

Marta Mravcová

824 67 Bratislava

tel. 02/ 50 23 63 49

 

 

E-mail: dagmar.blahova@statistics.sk

Tlačová tajomníčka

Eva Kelemenová

Odbor súbornej metodiky 

tel. 55 42 57 80

Mária Mindošová 

fax 55 56 14 36

tel.: 50 23 63 43

E-mail: eva.kelemenova@statistics.sk

E-mail: maria.mindosova@statistics.sk

Upozornenie:

Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti žiadame uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky!Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom