Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod O nás Kontakt Linky Napíšte nám FAQ Nový portál ŠÚ SR rss  

Pracoviská Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Postup prideľovania IČO

Identifikačné číslo a jeho prideľovanie

1.)

Identifikačné číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa. Má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje úrad.

   

2.)

Identifikačné číslo je jedinečné 8 miestne neutrálne (nevypovedajúce) číslo. Prvých 7 číslic je poradovým číslom, posledná ôsma číslica má charakter kontrolného kľúča. Je nemenné počas celej doby právnej existencie právnickej osoby a podnikateľa.

   

3.)

Identifikačné číslo sa prideľuje každej právnickej osobe a každému podnikateľovi. Pridelené identifikačné číslo sa nesmie prideliť inej právnickej osobe alebo inému podnikateľovi, a to ani v prípade zániku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorému bolo pridelené.

   
4.)

Každej právnickej osobe a každému podnikateľovi sa prideľuje len jedno identifikačné číslo. Právnická osoba a podnikateľ, ktorým bolo v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou pridelené identifikačné číslo, a ktorí chcú vykonávať ďalšiu podnikateľskú činnosť, sú povinní uvádzať pridelené identifikačné číslo v každom úradnom styku s orgánom, ktorý je oprávnený vydať doklad o oprávnení na vykonávanie tejto ďalšej činnosti; to platí i v prípade predchádzajúceho zániku oprávnenia na podnikanie.

   
5.)

Identifikačné číslo odštepného závodu alebo inej vnútornej organizačnej jednotky s rovnakým právnym postavením vytvorí úrad z identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej je odštepný závod alebo vnútorná organizačná jednotka súčasťou a z poradového čísla.

   
6.)

Identifikačné číslo prideľuje:

 
a.)

 právnickým osobám zapísaným do obchodného registra - súd,

b.)

 neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby - obvodný úrad,

c.)

 zahraničným osobám, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám a politickým hnutiam, cirkevným organizáciám a náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra - úrad,

d.)

 podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia vrátane právnických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia - obvodný úrad,

e.)

 podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia - úrad,

f.) európskym zoskupeniam územnej spolupráce Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

   

7.)

Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla, nápravu zabezpečí ten orgán, ktorý nesprávne identifikačné číslo pridelil.

   
8.)

Identifikačné čísla pre potreby súdov, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a obvodných úradov zabezpečuje úrad.

   
9.)

Právnická osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo podľa odseku 6 písmena a), b) alebo písmena d), je povinná nahlásiť úradu svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla a zapísanie do registra organizácií, a to do desiatich dní od svojho vzniku. Rovnakú povinnosť má, aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností.

   
10.)

 Povinnosť ustanovenú v odseku 9 môže za právnickú osobu splniť jej zakladateľ, zriaďovateľ alebo obvodný úrad.

   
11.)

 Podnikateľovi vykonávajúcemu podnikateľskú činnosť, ktorá nie je živnosťou, pridelí identifikačné číslo úrad na základe údajov    získaných od právnických osôb, obcí alebo orgánov štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov vydávajú doklady o oprávnení na takúto činnosť.

   
12.)

 Identifikačné číslo oznámi úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe do desiatich dní po obdržaní potrebných údajov vystavením dokladu "Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácií v Štatistickom registri".

   
13.)

 Na prideľovanie identifikačného čísla podľa zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

   
14.)

 Pracoviská ŠÚ SR prideľujú identifikačné číslo organizácie v zmysle platných zákonov vybranej skupine právnických osôb, ktorých zriadenie nie je podmienené zápisom do obchodného registra a vybranej skupine podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, ak je trvalé miesto tejto činnosti v príslušnom kraji, a ak také miesto nie je, podnikateľom, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom kraji.

   
15.)

 Zoznam právnych subjektov, ktorým prideľujú identifikačné číslo pracoviská ŠÚ SR a právoplatných dokladov, potrebných na pridelenie identifikačného čísla je uvedený na internetovej stránke úradu: Prideľovanie IČO.

   
16.)

 K žiadosti o pridelenie identifikačného čísla sa predkladá originál (na overenie) a kópia právoplatných dokladov, žiadosť s uvedením údajov o mieste podnikania, kontaktná adresa právnickej osoby, meno, priezvisko, adresa štatutárneho zástupcu, číslo telefónu a elektronická adresa (e-mail).

   

17.)

 Za pridelenie identifikačného čísla alebo zmenu údajov v pôvodnom doklade sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platí správny poplatok vo výške:

 
a.)

 3 EUR - za pridelenie identifikačného čísla,

b.)

 3 EUR - za zmenu údajov v pôvodnom doklade o pridelení identifikačného čísla,

c.)

 6,50 EUR - za vydanie náhradného potvrdenia o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie, vydané úradom,

d.)

 1,50 EUR - za výpis zo štatistického registra za každú registrovanú jednotku.

18.)

 Od správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom