Štatistický úrad Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky Úvod Nový portál ŠÚ SR  

Upozornenie: Tieto stránky slúžia ako archív informácii a údajov. Aktuálne informácie a údaje sú dostupné na http://www.statistics.sk alebo http://slovak.statistics.sk


O nás

    
          

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky

    Oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike patrí do kompetencie Štatistického úradu SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy SR. ŠÚ SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, dňa vzniku samostatnej SR. V období trvania československej federácie metodologickú činnosť vykonával Federálny štatistický úrad v Prahe, ktorý zároveň reprezentoval oblasť štatistiky voči zahraničiu.

   Úrad riadi predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Pri ŠÚ SR je zriadená Štatistická rada ako stály odborný poradný orgán predsedu úradu pre oblasť štátnej štatistiky. Predsedom rady je predseda úradu, členmi sú menovaní odborníci pôsobiaci v oblasti štatistickej teórie a štatistickej praxe.

   Právnu základňu činnosti ŠÚ SR predstavuje Zákon NR SR č. 540/2001 o štátnej štatistike. Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými je SR viazaná.

   Štatistické zisťovanie sa riadi programom zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie a vydáva ho formou vyhlášky. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania vrátane zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a ministerstvami. Okrem zisťovaní zahrnutých v programe vykonáva úrad i osobitné zisťovania u fyzických osôb (napr.: sčítanie obyvateľov domov a bytov, poľnohospodárske súpisy).

   Do roku 2001 zabezpečovalo úlohy štátnej štatistiky okrem ústredia v Bratislave osem krajských správ so sídlami v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove, ktoré mali postavenie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Tieto sa od 1. 1. 2002 (termínu nadobudnutia účinnosti Zákona NR SR č. 540/2001 o štátnej štatistike) stali priamou súčasťou úradu ako vnútorné organizačné zložky, čo vytvorilo predpoklady pre efektívnejšie celoštátne využitie štatistických kapacít.

V súlade so zákonom o štátnej štatistike ŠÚ SR:

 1. vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
 2. zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
 3. určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
 4. určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
 5. vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
 6. určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
 7. vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky,
 8. spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
 9. organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
 10. zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a
 11. plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

   Okrem úloh štátnej štatistiky plní ŠÚ SR špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov.Vytlačiť stránku Vytlačiť Poslať link Poslať stránku e-mailom